Třídy

Děti jsou rozděleny do dvou tříd

  1. Medvíďata ( 3 – 4,5 leté)
  2. Slůňata (4,5 – 7 leté)

Medvíďata

Medvíďata, medvědi, 
ještě všechno nevědí. 
Proto přišli mezi nás, 
na učení už je čas.

1. třída

V této třídě jsou děti od 3 – 4,5 let.

Třída má 26 dětí.

Hlavním cílem na začátku docházky do MŠ je děti zaujmout a snažit se o bezproblémový přechod z rodiny do mateřské školy. Snažíme se jim připravit příjemné prostředí, aby se jim u nás líbilo.   Pomáhat jim hledat kamarády, aby se děti cítily bezpečně, byly spokojené a šťastné.  Také ale spoluvytváříme pravidla soužití, která musíme všichni dodržovat.

Třída medvíďat má zpracovaný Třídní vzdělávací program Toulavý Kamínek. Rodiče dětí mají možnost si jej prostudovat.  Vychází ze Školního vzdělávacího programu MŠ Kamínek.

První téma v září začínáme: Mám tu nové kamarády…

Třída Medvíďat

Slůňata

Slůňata jsou předškoláci,
už zvládnou i malou práci.
Kreslí, lepí, malují,
a na školu trénují.

2. třída

V této třídě jsou děti od 4,5 roku – do 7 let (do 7let děti s odloženou školní docházkou). Děti jsou rozděleny dle narození.

Třída má 26 dětí.

Hlavním cílem u předškolních dětí je připravit děti na bezproblémový vstup do 1. třídy ZŠ. Učíme děti citlivému vztahu k přírodě, a chápání její ochrany (návštěvy Ekocentra Paleta), rozvíjíme dětské dovednosti, paměť, představivost, slovní zásobu. Budujeme kamarádské vztahy mezi sebou, mezi dětmi a dospělými, vedeme děti k uznávání autorit, rozvíjíme emocionální povědomí (návštěvy výtvarných výstav pro děti, návštěva Městské knihovny ..).

Pracujeme s Metodou dobrého startu.  Jedná se o cvičení, která stimulují vývoj dítěte a je prevencí poruch učení.  Použití je také k výuce čtení a psaní a vysokou efektivitu má u dětí s diagnózou dyslexie.

Máme zpracovaný Třídní vzdělávací program, který mají rodiče dětí možnost si prostudovat. Vychází ze Školního vzdělávacího programu MŠ Kamínek.

Třída Slůňat